header5

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego - umowa z rzeźbiarzem (pdf.)


Regulamin Konkursu na projekt pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Rzeszowie ul. 3 Maja 20, 35-030 Rzeszów.
1.2. Osoba uprawniona do udzielania informacji o konkursie
Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Janina Westrych Sekretarz Zarządu Komitetu Budowy Pomnika tel. 796372469 oraz 17 7736044.
1.3. Podstawa prawna i tryb przeprowadzania konkursu
Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164/ zwana dalej „Ustawą” wg stanu na dzień ogłoszenia konkursu.
Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, zamkniętym. Organizator zaprasza do udziału w konkursie uczestników spełniających warunki określone w Regulaminie.
Autor zwycięskiej pracy otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy pokonkursowej.

2. Cel konkursu

2.1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pomnika – rzeźby upamiętniającej postać Marszałka Józefa Piłsudskiego na Kasztance.
2.2. Uczestnikami konkursu są artyści rzeźbiarze, zaproszeni przez organizatorów. Każdy uczestnik składa jedną, oryginalną nigdzie nie prezentowaną pracę konkursową wielkości ok. 1 metra.

3. Terminy
3.1. Uczestnicy konkursu mogą składać pytania związane z Regulaminem na adres określony w pkt 1.2. Regulaminu lub bezpośrednio do osoby uprawnionej do udzielania informacji o konkursie.
3.2. Prace konkursowe należy składać na adres określony w pkt 1.2 Regulaminu do dnia 31 sierpnia 2016 roku.
Przez termin złożenia pracy konkursowej rozumie się datę jej doręczenia na adres wskazany w Regulaminie.
3.3. Prace konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.4. Zawiadomienie o terminie rozstrzygnięcia konkursu zostanie przekazane odrębnym pismem.

4. Warunki udziału w konkursie
W konkursie wezmą udział profesjonalni, legitymujący się dyplomami ukończenia wyższej uczelni plastycznej artyści rzeźbiarze zaproszeni przez organizatora, posiadający właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie. Organizator konkursu przez to rozumie wykonanie w przeciągu 5 lat przed ogłoszeniem konkursu rzeźby – pomnika, funkcjonującego w przestrzeni publicznej, będącego upamiętnieniem ogólnie znanej osoby lub wydarzenia historycznego. Zarząd Komitetu może w miarę posiadanych środków przyznać nagrody za udział w konkursie według własnego uznania.

5. Uprawnienia organizatora wobec uczestników konkursu

5.1. Po zakończeniu konkursu organizator staje się właścicielem pracy nagrodzonej.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich prac konkursowych w miejscach publicznych, a także możliwości ich filmowania, reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki bez wynagrodzenia dla ich autorów. Uczestnik konkursu, który otrzymał zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, przeniesie ponadto na organizatora prawa autorskie majątkowe do nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji :
- prawo publikacji nagrodzonej pracy w mediach : w prasie, radio, TV i mediach elektronicznych w nieograniczonej ilości egzemplarzy,
- prawo zwielokrotniania wybraną przez organizatora techniką do celów, o których mowa powyżej.
W kwestiach nierozstrzygniętych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Wymogi przygotowania prac konkursowych

6.1. Praca konkursowa powinna w sposób jednoznaczny i czytelny przedstawiać koncepcję projektową oraz umożliwiać porównanie jej z innymi konkurującymi pracami. Zakres i dokładność przedstawionej koncepcji, powinny umożliwić opracowanie koncepcji pokonkursowej, a na jej podstawie sporządzenie dokumentacji realizacyjnej modeli i elementów rzeźbiarskich.
6.2. W skład pracy konkursowej powinny wchodzić : model rzeźby – pomnika wykonany w wysokości do 1 m z materiału białego niepatynowanego oraz krótka część opisowa z podaniem wstępnych cen do negocjacji wykonania modelu w skali 1:1 w wysokości ok. 4,5 m i wykonania odlewu jako dzieła końcowego. Projekt powinien uwzględniać również cokół.
6.3. Pracę konkursową należy oznaczyć dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, która winna być umieszczona na pracy oraz na załączonej do pracy konkursowej zamkniętej kopercie zawierającej Kartę identyfikacyjną /załącznik/ oraz na opakowaniu pracy.
6.4. Po rozstrzygnięciu konkursu Sąd Konkursowy odtajni dane uczestników konkursu, którzy złożyli prace konkursowe.
6.5. Zwycięzca w konkursie jest zobowiązany do opracowania wizualizacji rzeźby w terenie.

7. Sąd Konkursowy
7.1. Oceny złożonych prac konkursowych oraz wybór najlepszej dokona Sąd Konkursowy powołany przez organizatora w składzie podanym odrębną informacją.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zobowiązania uczestnika konkursu, który otrzymał zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, aby uwzględnił przy sporządzaniu projektu i elementów rzeźbiarskich ewentualne zalecenia Sądu Konkursowego.
7.3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian zgodnie z opinią Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

8. Nagroda
Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla autora najlepszej pracy konkursowej celem zawarcia umowy o dzieło. W terminie 14 dni od dnia ustalenia wyników konkursu organizator zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

9. Ogłoszenie wyników konkursu
Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości w dniu rozstrzygnięcia przez Sąd Konkursowy i zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu.

10. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy :
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164/ oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie,
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz. U. z 2016 r. poz. 380/.

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres : ………………………………………………………………………………………………………….

3 Nr telefonu :…………………………………………………………………………………………………….

4 Adres mailowy…………………………………………………………………………………………………

5 Nr dyplomu uczelni artystycznej…………………………………………………………………….

6 Realizacja pomnikowa z okresu ostatnich 5 lat ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

SZEŚCIOCYFROWY NUMER IDENTYFIKACYJNY

 

 

Odsłon artykułów:
54128