header5

STATUT
KOMITETU BUDOWY POMNIKA 
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, czas działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

1. Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, zwany dalej Komitetem, jest stowarzyszeniem o charakterze organizacji pożytku publicznego zrzeszającym osoby uznające wszelkie zasługi Marszałka Józefa Piłsudskiego i pragnące oddać mu hołd w postaci pomnika, upamiętniającego czyny twórcy niepodległego państwa polskiego.

2. Inicjatorem budowy pomnika jest Podkarpacki Związek Piłsudczyków w Rzeszowie.

§ 2

1. Terenem działania Komitetu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rzeszów.

2. Dla realizacji celów statutowych Komitet może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw (szczególnie w środowiskach polonijnych), z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Siedziba Komitetu mieści się w Rzeszowie przy ulicy 3 Maja 20.

4. Komitet zostaje powołany na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną i jest organizacją non profit.

§ 3

Komitet działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz własnym Statutem.

§ 4

Komitet używa pieczęci, godła, odznak i znaków organizacyjnych zatwierdzonych przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
Przedmiot działania Komitetu

§ 5

1. Przedmiotem działania Komitetu jest wybudowanie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.

2. Pomnik zostanie wykonany według projektu i sposobu wskazanego przez Zarząd Komitetu

ROZDZIAŁ III
Cele Komitetu

§ 6

Nadrzędnym celem działania Komitetu jest wybudowanie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.

§ 7

Szczegółowe cele Komitetu:

1. Promocja i upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego współpracowników i o odrodzonej II Rzeczy-pospolitej.

2. Promocja wzorów osobowych dla współczesnych Polaków, szczególnie młodego pokolenia.

3. Promocja takich wartości jak: patriotyzm, Służba Ojczyźnie i bliźniemu, ofiarność, odwaga, wiara, prawda, odpowiedzialność za losy kraju.

4. Zbiórka funduszy na budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

5. Integracja społeczeństwa wokół idei budowy pomnika oraz integracja środowisk propatriotycznych.

§ 8

Realizację celów Komitetu umożliwiają w szczególności następujące formy i metody działania:

1. Organizacja wystaw, sesji naukowych, wycieczek, rajdów, pikników, festynów i innych przedsięwzięć promujących ideę budowy pomnika oraz umożliwiających pozyskiwanie funduszy na ten cel.

2. Drukowanie i rozprowadzanie „cegiełek” na budowę pomnika.

3. Publikacja książek, artykułów poświęconych wszelkim zagadnieniom związanym z ideą budowy pomnika, a w szczególności historii tej idei.

4. Publikowanie informacji poświęconych działalności Komitetu.

5. Prowadzenie działalności edukacyjnej w szkołach.

6. Współpraca z władzami państwowymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, władzami kościelnymi, placówkami kultury, fundacjami, zarówno w kraju jak i za granicą.

7. Organizacja uroczystości rocznicowych.

8. Kwesty i publiczne zbiórki pieniędzy.

9. Opracowywanie i realizacja programów dla pozyskania funduszy publicznych ze środków instytucji państwowych, samorządowych i unijnych dla organizacji pozarządowych.

10. Prowadzenie i finansowanie działalności biura Komitetu.

§ 9

Wymienione w § 8 formy i metody działania będą podejmowane w zależności od potrzeb i decyzji Zarządu Komitetu. Możliwe są również inne formy i metody, które wskaże Zarząd Komitetu.

ROZDZIAŁ IV
Członkostwo w Komitecie
§ 10

Komitet posiada członków:

1. Zwyczajnych

2. Wspierających

3. Honorowych

§ 11

Członkami zwyczajnymi Komitetu mogą być osoby pełnoletnie, którym bliska jest postać Marszałka Józefa Piłsudskiego i które akceptują postanowienia Statutu.

§ 12

Przyjęcie na członka Komitetu następuje na wniosek zainteresowanego, wyrażony pisemną deklaracją. Kandydaturę akceptuje Zarząd Komitetu po uiszczeniu przez kandydata opłaty wpisowej.

§ 13

Do obowiązków członków zwyczajnych Komitetu należy:

1. Aktywne uczestnictwo w działaniach Komitetu.

2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał organów Komitetu.

3. Godne reprezentowanie Komitetu

4. Terminowe uiszczanie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Komitetu, przeznaczonych na cele związane z budową pomnika i działalnością Komitetu

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Komitetu z biernym i czynnym prawem wyborczym.

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Komitetu.

3. Uczestnictwa we wszystkich formach działania Komitetu.

4. Korzystania ze wszystkich praw Komitetu na zasadach określonych przez Zarząd Komitetu.

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Komitetu.

§ 15

1. Członkami wspierającymi Komitet mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Komitetu i zostaną przyjęte przez Zarząd Komitetu oraz zadeklarują pomoc materialno-finansową na rzecz budowy pomnika.

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Komitetu.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Bezpośredniego uczestnictwa w Walnych Zebraniach Komitetu.

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Komitetu.

§ 17

Członkowie honorowi:

1. Członkowie honorowi są przyjmowani decyzją Zarządu Komitetu.

2. Nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Komitetu, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

3. Zwolnieni są ze składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo w Komitecie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie, zgłoszone do Zarządu w drodze pisemnej.

2. Skreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu, w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 4 miesiące,
b) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Komitetu,
c) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Komitetu przez okres co najmniej 6 miesięcy,
d) działania na szkodę Komitetu,
e) śmierci członka Komitetu.

3. Rozwiązania się Komitetu.

§ 19 

Udokumentowany wniosek o skreślenie z listy członków Komitetu złożyć może każdy członek Komitetu.

ROZDZIAŁ V
Władze Komitetu
§ 20

Władzami Komitetu są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§ 21

Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Kadencja władz trwa 4 lata.

§ 22

Wszystkie uchwały władz Komitetu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym z wyjątkiem § 21.

§ 23

Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Komitetu.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Komitetu w zależności od potrzeb.

3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Komitetu:

a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

§ 24

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Wybór Prezesa Zarządu Komitetu, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

2. Uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Komitetu,
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
5. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Komitetu,
6. Akceptacja projektu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie,
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
8. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

§ 25

1. Zarząd Komitetu składa się z Prezesa Komitetu i 8 członków, wybieranych przez Walne Zebranie w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów.

2. Wybrany Zarząd Komitetu wybiera spośród siebie 3 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. Zebrania Zarządu Komitetu zwołuje Prezes a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.

§ 26

Do zadań Zarządu Komitetu należy w szczególności kierowanie bieżącą działalnością Komitetu w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, w tym:

1. Reprezentowanie Komitetu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. Opracowywanie i uchwalanie okresowych planów działania i innych dokumentów wiążących się z budową pomnika,
4. Zlecanie określonych prac wykonawczych na rzecz Komitetu,
5. Ustalanie zakresu czynności dla poszczególnych członków Zarządu,
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Komitetu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. Powoływanie komisji problemowych w zależności od potrzeb,
8. Opracowanie założeń budowy pomnika w zakresie projektu,
9. Składanie sprawozdań z działalności Komitetu,
10. Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych dla Walnego Zebrania Członków oraz na zakończenie prac Komitetu i opublikowanie ich,
11. Przyjmowanie i skreślanie członków Komitetu,
12. Rozpatrywanie skarg na postawę etyczną członków Komitetu i podejmowanie działań dyscyplinujących.

§ 27

Odwołanie lub zmiana Zarządu (jeśli Zarząd nie wywiązuje się ze swoich obowiązków ujętych w Rozdziale V § 26) może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej na mocy uchwały Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 80 % ważnych głosów przy obecności co najmniej ¾ ogółu członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

1. Praca członków Zarządu Komitetu wykonywana jest społecznie w następującym zakresie :

a) udział w posiedzeniach Zarządu i Walnego Zebrania Członków,
b) prowadzenie dokumentacji działań Komitetu,
c) opracowywanie okresowych planów działania i innych dokumentów,
d) opracowywanie sprawozdań,
e) opracowywanie warunków związanych z projektem i budową pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

2. Prace na rzecz Komitetu nie ujęte w pkt 1 mogą być zlecone przez Zarząd zarówno członkom Zarządu jak i innym osobom i z tego tytułu zarówno członkowie Zarządu jak i inne osoby, mogą pobierać wynagrodzenie w zakresie określonym umową pomiędzy Zarządem a wykonawcą.

3. Członkom Zarządu nie przysługują diety, nagrody, premie.

§ 29

1. Uchwałą Walnego Zebrania Członków, Członek Zarządu Komitetu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu w następujących sytuacjach:

a) na własną pisemną prośbę,
b) jeśli nie wywiązuje się z przyjętych obowiązków,
c) działa niezgodnie ze Statutem Komitetu,
d) jeśli w inny sposób zawiódł zaufanie członków Komitetu.

2. Usunięty lub zawieszony w czynnościach członek Zarządu ma prawo odwołana się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu w czynnościach.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Komitetu, składającym się z 3 członków.
2. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. Projekt regulaminu przygotowuje Zarząd Komitetu.
4. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych, nie rzadziej niż raz w roku kontroli działalności finansowej Komitetu.
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w tej działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie nie rzadziej niż raz w roku sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Komitetu.

5. W zakresie wskazanym w pkt 4 praca członków Komisji Rewizyjnej jest społeczna.

§ 31

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu przez Walne Zebranie Członków, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Komitetu.

2. Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu członka Komisji Rewizyjnej podjęta przez Walne Zebranie Członków jest ostateczna.

§ 32

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej uzupełnienie składu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
ROZDZIAŁ VI
Rada Honorowa
§ 33

W celu usprawnienia prac Komitetu powołane jest gremium o charakterze doradczym, nadającym prestiż i znaczenie idei budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, którym jest Rada Honorowa.

§ 34

1. W skład Rady Honorowej wchodzą osoby o uznanym autorytecie, w tym między innymi wybitni przedstawiciele duchowieństwa, świata kultury, nauki, polityki, gospodarki.

2. Rada Honorowa wybierana jest przez Zarząd Komitetu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Do zadań Rady Honorowej należy:
a) promowanie idei pomnika i działania Komitetu oraz integracja wszystkich środowisk wokół idei budowy pomnika,
b) dbanie o prestiż przedsięwzięcia.
4. Liczba członków Rady Honorowej nie jest ograniczona.

ROZDZIAŁ VII
Majątek i fundusz Komitetu
§ 35

1. Na majątek Komitetu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusz Komitetu składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i zapisy,
c) wpłaty z publicznych zbiórek pieniędzy, kwest, rozprowadzania „cegiełek” na budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego,
d) dotacje na zadania realizowane przez Komitet
e) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
f) środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej,
g) dochody z majątku,
h) odsetki od zgromadzonych kwot,
i) inne wpływy.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Komitetu.
4. Komitet prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36

Fundusze zgromadzone przez Komitet mogą być wykorzystywane tylko na cele statutowe.

§ 37

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym : w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym : Prezes Zarządu lub jeden z Wiceprezesów.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienie końcowe. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Komitetu

§ 38

Zmiany Statutu Komitetu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 39

Rozwiązanie Komitetu nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, gdy:

1. Zostanie osiągnięty główny cel działania Komitetu,
2. Zarząd przedstawi sprawozdanie z całokształtu działalności i zostanie ono przyjęte przez Walne Zebranie Członków,
3. Zarząd przedstawi sprawozdanie merytoryczne i finansowe z całokształtu swojej działalności i zostanie ono przyjęte przez Walne Zebranie Członków.

§ 40

Uchwała o rozwiązaniu Komitetu określi tryb likwidacji oraz cel, na który zostanie przekazany majątek Komitetu.

pdf image Statut Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie

Odsłon artykułów:
54121